Câu hỏi Tự Luận

Tính: a) (-5) + (-248) b) 17 + |-33| c) |-37| + |+15| |

Câu hỏi:

Tính:

a) (-5) + (-248)

Bạn đang xem: Tính: a) (-5) + (-248) b) 17 + |-33| c) |-37| + |+15| |

b) 17 + |-33|

c) |-37| + |+15|

Xem lời giải

Trả lời:

a) (–5) + (–248) = – (5 + 248) = –253;

b) |–33| = 33.

Do đó: 17 + |–33| = 17 + 33 = 50

c) |–37| = 37; |15| = 15.

Do đó : |–37| + |15| = 37 + 15 = 52.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!