Câu hỏi Tự Luận

Tính giá trị các biểu thức: a) |–8| – |–4| b) |–7| . |–3| c) |18| : |–6| |

Câu hỏi:

Tính giá trị các biểu thức:

a) |–8| – |–4|

Bạn đang xem: Tính giá trị các biểu thức: a) |–8| – |–4| b) |–7| . |–3| c) |18| : |–6| |

b) |–7| . |–3|

c) |18| : |–6|

d) |153| + |–53|

Xem lời giải

Trả lời:

a) Ta có |–8| = 8; |–4| = 4.

Do đó: |–8| – |–4| = 8 – 4 = 4.

b) Ta có: |–7| = 7; |–3| = 3.

Do đó : |–7| . |–3| = 7 . 3 = 21.

c) Ta có: |18| = 18; |–6| = 6.

Do đó: |18| : |–6| = 18 : 6 = 3.

d) Ta có: |153| = 153; |–53| = 53.

Do đó : |153| + |–53| = 153 + 53 = 206.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!