Câu hỏi Trắc nghiệm

To keep up with new developments and technology, modern people need to implement lifelong learning all the time. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

To keep up with new developments and technology, modern people need to implement lifelong learning all the time.

Bạn đang xem: To keep up with new developments and technology, modern people need to implement lifelong learning all the time. |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Kiến thức về từ vựng- từ đồng nghĩa

Tạm dịch: Để theo kịp sự phát triển và công nghệ mới, người hiện đại cần phải luôn luôn thực hiện học tập suốt đời.

=> keep up with: theo kịp, bắt kịp

Xét các đáp án:

A. come up with: nghĩ ra ý tưởng

B. get on with: hòa thuận với, thân với

C. face up with: đối mặt, đương đầu với

D. catch up with: theo kịp, bắt kịp

=> keep up with = catch up with

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!