Câu hỏi Trắc nghiệm

Unless you well-trained, you to the company. |

Câu hỏi:

Unless you ______ well-trained, you ______ to the company.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Kiến thức về dạng bị động của câu điều kiện loại 1

Unless = if…not: nếu…không

Unless luôn đi với mệnh đề khẳng định.

Tạm dịch: Nếu bạn không được đào tạo tốt, bạn sẽ không bao giờ được nhận vào công ty đó.

Cụm từ khác cần lưu ý: well-trained (adj): được đào tạo tốt

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!