Câu hỏi Trắc nghiệm

Unless you well-trained, you to the company. |

Câu hỏi:

Unless you ______ well-trained, you ______ to the company.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án C

Kiến thức về dạng bị động của câu điều kiện loại 1

Unless = if…not: nếu…không

Unless luôn đi với mệnh đề khẳng định.

Tạm dịch: Nếu bạn không được đào tạo tốt, bạn sẽ không bao giờ được nhận vào công ty đó.

Cụm từ khác cần lưu ý: well-trained (adj): được đào tạo tốt

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!