Câu hỏi Trắc nghiệm

Using public transportation means not having to hunt for a parking space when you |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined bold word(s) in each of the following questions. 

Using public transportation means not having to hunt for a parking space when you go downtown.

Bạn đang xem: Using public transportation means not having to hunt for a parking space when you |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

hunt: săn tìm = search

Các đáp án khác:

gain: kiếm được

discover: khám phá

purchase /’pɜ:t∫əs/: mua sắm, tậu được

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!