Câu hỏi Trắc nghiệm

Using public transportation means not having to hunt for a parking space when you |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined bold word(s) in each of the following questions. 

Using public transportation means not having to hunt for a parking space when you go downtown.

Bạn đang xem: Using public transportation means not having to hunt for a parking space when you |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

hunt: săn tìm = search

Các đáp án khác:

gain: kiếm được

discover: khám phá

purchase /’pɜ:t∫əs/: mua sắm, tậu được

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!