Câu hỏi Trắc nghiệm

We today and I got into trouble because l hadn’t done it. |

Câu hỏi:

We ______ today and I got into trouble because l hadn’t done it.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B

Kiến thức về dụng bị động thể nhờ vả

Have sb do st = get sth to do st: nhờ ai đó làm gì

Have/ get st done: có cái gì được làm bởi ai

-> Dù có “today” là dấu hiệu phổ biến của thì hiện tại đơn, nhưng đây là một câu kể và các hành động đều đã xảy ra rồi, vì được kể trong cùng ngày hành động xảy ra nên dùng “today”, nhưng động từ phải chia quá khứ. Do đó dùng “had sth done”.

Tạm dịch: Hôm nay chúng tôi bị kiểm tra bài tập về nhà và tôi đã gặp phải rắc rối bởi vì tôi đã chưa làm nó.

Cụm từ khác cần lưu ý: get into trouble: gặp phải rắc rối

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!