Câu hỏi Trắc nghiệm

We truly respected our father and always____________by his rule. |

Câu hỏi:

We truly respected our father and always____________by his rule.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Kiến thức được hỏi: Lựa chọn từ.

submit (v): nộp

obey (somebody/something): tuân theo

comply (with something): tuân theo

abide by something: tuân theo (quá khứ là “abode”).

Vì vậy đáp án là D. abide ghép với từ “by” có trong câu tạo thành abide by.

Tạm dịch: chúng tôi rất tôn trọng cha mình và luôn nghe theo nguyên tắc của ông

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!