Câu hỏi Trắc nghiệm

We truly respected our father and always____________by his rule. |

Câu hỏi:

We truly respected our father and always____________by his rule.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Kiến thức được hỏi: Lựa chọn từ.

submit (v): nộp

obey (somebody/something): tuân theo

comply (with something): tuân theo

abide by something: tuân theo (quá khứ là “abode”).

Vì vậy đáp án là D. abide ghép với từ “by” có trong câu tạo thành abide by.

Tạm dịch: chúng tôi rất tôn trọng cha mình và luôn nghe theo nguyên tắc của ông

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!