Câu hỏi Trắc nghiệm

What does the phrase “these problems” in paragraph 2 refer to |

Câu hỏi:

What does the phrase “these problems” in paragraph 2 refer to?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Cụm từ “these problems” ở đoạn 2 ám chỉ cái gì?

A. những đất nước đã công nghiệp hóa

B. nhiều công việc và không gian sống

C. những người nhập cư

D. những tác động đến sức khỏe thể chất tiêu cực

Để làm dạng câu hỏi này, hãy đọc câu trước câu chứa từ đó và chính câu

chứa từ: As it would be expected, developing countries tend to see more negative physical health effects than modern countries in regard to urbanization. One example of a developing country experiencing these problems is China” (Như người ta đã nghĩ, những đất nước đang phát triển có xu hướng nhìn thấy những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất hơn những đất nước hiện đại liên quan đến sự đô thị hóa. Một ví dụ về đất nước đang phát triển đã trải qua những vấn đề này là Trung Quốc).

Như vậy, “these problems” ở đây là chỉ “negative physical health effects”.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!