Câu hỏi Trắc nghiệm

Which of the following would serve as the best title for the passage |

Câu hỏi:

Which of the following would serve as the best title for the passage?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

The increase in urbanization causes different problems. Air and water pollution are amongst the major issue we have to tackle. => effects

There are several actions that could be taken to eradicate the problems described above. => Solutions

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!