Câu hỏi Trắc nghiệm

Which of the following would serve as the best title for the passage |

Câu hỏi:

Which of the following would serve as the best title for the passage?

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

The increase in urbanization causes different problems. Air and water pollution are amongst the major issue we have to tackle. => effects

There are several actions that could be taken to eradicate the problems described above. => Solutions

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!