Câu hỏi Trắc nghiệm

Why is it that many teenagers have the energy to play computer games until late at night but can’t find the energy to get out of bed |

Câu hỏi:

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 26 to 30.

     Why is it that many teenagers have the energy to play computer games until late at night but can’t find the energy to get out of bed in time for school? According to a new report, today’s generation of children are in danger of getting so (26) ___________sleep that they are putting their mental and physical health at risk. Adults can easily survive on seven to eight hours’ sleep a night, (27) ___________teenagers require nine or ten hours. According to medical experts, one in five youngsters gets anything between two and five hours’ sleep a night less than their parents did at their age.

Bạn đang xem: Why is it that many teenagers have the energy to play computer games until late at night but can’t find the energy to get out of bed |

     This (28) ___________ serious questions about whether lack of sleep is affecting children’s ability to concentrate at school. The connection between sleep deprivation and lapses in memory, impaired reaction time and poor concentration is well (29) ___________Research has shown that losing as little as half an hour’s sleep a night can have profound ef fects on how children perform the next day. A good night’s sleep is also crucial for teenagers because it is while they are asleep (30)___________they release a hormone that is essential for their ‘growth spurt’ (the period during teenage years when the body grows at a rapid rate). It’s true that they can, to some extent, catch up on sleep at weekends, but that won’t help them when they are dropping off to sleep in class on a Friday afternoon.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án B : little

Kiến thức kiểm tra: Sự lựa chọn từ đúng/ Danh từ đếm được và không đếm được

Giải thích chi tiết:

Do từ ‘sleep’ là danh từ không đếm được nên chỉ có thể lựa chọn phương án A, B hoặc D cho chỗ trống. Phương án C bị loại đầu tiên vì từ few + danh từ đếm được.

Do trong cấu trúc so… that không dùng bất kỳ dạng so sánh nào của tính từ nên A bị loại.

Xét về mức độ phù hợp với ngữ cảnh thì D bị loại vì không phù hợp về nghĩa.

Do vậy, Phương án B là phù hợp nhất.

Văn cảnh như sau:

Tại sao nhiều thanh thiếu niên có thể thức đến khuya để chơi trò chơi trên máy tính mà không thể dậy kịp giờ đi học? Theo một báo cáo mới công bố, thế hệ trẻ em ngày nay đang đối mặt với nhiều nguy cơ về sức khỏe thể chất cũng như tinh thần khi ngủ quá ít.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!