Câu hỏi Trắc nghiệm

You can go out with your friends. Make sure you finish your homework by 5 p.m. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each of sentences in the following questions from 33 to 34.

 You can go out with your friends. Make sure you finish your homework by 5 p.m.

Bạn đang xem: You can go out with your friends. Make sure you finish your homework by 5 p.m. |

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án A

Phương pháp giải:

Kiến thức: Câu điều kiện – Các từ thay thế cho “if”

Giải chi tiết:

as long as: miễn là

provided + S + V: với điều kiện là, nếu

in case + S + V: trong trường hợp

unless + S + V = if + S + not V: nếu … không …

Tạm dịch: Con có thể đi chơi với bạn bè. Hãy đảm bảo con hoàn thành bài tập về nhà trước 5 giờ chiều.

= A. Miễn là con hoàn thành bài tập về nhà trước 5 giờ chiều, con có thể đi chơi với bạn bè.

B. Con không thể đi chơi với bạn bè với điều kiện con phải hoàn thành bài tập về nhà trước 5 giờ chiều.

=> sai nghĩa

C. Con không thể đi chơi với bạn bè trong trường hợp con không thể hoàn thành bài tập về nhà trước 5 giờ chiều.

=> sai nghĩa vế sau so với câu gốc

D. Nếu con không hoàn thành bài tập về nhà trước 5 giờ chiều, con có thể đi chơi với bạn bè. => sai nghĩa

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!