Câu hỏi Trắc nghiệm

You can stay in the flat for free, you pay the bills. |

Câu hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is combines each pair of sentences in the following questions.

You can stay in the flat for free, you pay the bills.

Xem lời giải

Trả lời:

Đáp án D

Kiến thức về câu điều kiện loại 1

Đề bài: Bạn có thể ở trong căn hộ miễn phí miễn là bạn trả các hóa đơn.

A. Cho dù bạn trả các hóa đơn hay ở trong căn hộ, nó đều miễn phí.

B. Nếu không có hóa đơn thanh toán, bạn có thể ở trong căn hộ miễn phí.

C. Trừ khi căn hộ miễn phí hóa đơn, bạn không thể ở trong đó.

D. Với điều kiện bạn phải trả các hóa đơn, bạn có thể ở trong căn hộ miễn phí.

Các cấu trúc khác:

 Provided (that) = providing: với điều kiện là

Whether ….or (not): có hay là không

Without + N: mà không, nếu không

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!